CRM

Registracijos ir Bandomojo laikotarpio sąlygos

Pažymėdami "Susipažinau ir sutinku su visomis sąlygomis ir taisyklėmis" žymės langelį Jūs sutinkate su visomis žemiau išvardintomis sąlygomis. Jei registraciją vykdote kito subjekto vardu, tuomet šis subjektas taip pat turi susipažinti ir sutikti su visomis žemiau išvardintomis sąlygomis, kitu atveju Jums draudžiama vykdyti registraciją.

Užsakovui draudžiama registruotis ir/ar bet kaip jungtis prie Programos jei Užsakovas yra tiesioginis Vykdytojo konkurentas.

Sąvokos

"Užsakovas" - įmonė ar fizinis asmuo, kuris registruojasi ir/ar naudojasi Paslauga Bandomuoju laikotarpiu.
"Vykdytojas" - Paslaugos teikėjas ir Programos administratorius UAB "Artogama".
"Programa" - ryšių su klientais valdymo programa Skytex CRM.
"Paslauga" - galimybė interneto pagalba jungtis ir naudotis Programa.
"Konfidenciali informacija" - Paslaugos naudojimo metu Užsakovo į Programą suvesta visa informacija.
"Bandomasis laikotarpis" - laikotarpis, kurio metu Užsakovui suteikiama galimybė nemokamai išmėginti Paslaugą.

Dalykas

Užsakovui suteikiama galimybė Bandomuoju laikotarpiu naudotis Paslauga su tikslu įvertinti Programos funkcionalumą ir atitikimą Užsakovo poreikiams.

Galiojimas

Bandomojo laikotarpio trukmė 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
Bandomasis laikotarpis prasideda pažymėjus "Susipažinau ir sutinku su visomis sąlygomis ir taisyklėmis" žymės langelį.
Užsakyti mokamą Paslaugą galima nesibaigus Bandomajam laikotarpiui.
Užsakant mokamą paslaugą Užsakovui gali tekti pateikti papildomą informaciją apie save pvz. įmonės kodas, PVM kodas, adresas ir kt.
Pasibaigus Bandomajam laikotarpiui ir Užsakovui neužsakius atitinkamos mokamos Paslaugos, Vykdytojas neprivalo saugoti Užsakovo į Programą suvestos informacijos.

Teisės ir pareigos

Vykdytojo įsipareigojimai: Ne vėliau kaip per 4 (keturias) darbo valandas nuo Paslaugos teikimo sutrikimo imtis priemonių šiems sutrikimams pašalinti, jei jie įvyko dėl Vykdytojo techninės ar programinės įrangos gedimo.
Konsultuoti Užsakovą techniniais ir programos naudojimo klausimais.
Vykdytojas turi teisę bet kuriuo metu be atskiro perspėjimo nutraukti Paslaugos teikimą Užsakovui, jei pastarasis pažeidė bent vieną čia nurodytą sąlygą.
Vykdytojas bet kuriuo metu gali kreiptis į atitinkamas institucijas dėl Užsakovo veikos sukeltų tiesioginių ar netiesioginių nuostolių padarytų Vykdytojui ar trečiosioms šalims atlyginimo.

Užsakovo įsipareigojimai:

Pateikti teisingą identifikuojančią bei kontaktinę informaciją ir savalaikiai informuoti Vykdytoją apie jos pasikeitimus. Vykdytojui pareikalavus, pateikti nurodytos informacijos tikrumą patvirtinančius dokumentus.
Naudotis Paslauga Bandomuoju laikotarpiu taip kaip nurodyta šiose sąlygose.
Neperduoti prisijungimo duomenų ar bet kokios kitos informacijos susijusios su Programa ar Paslauga trečiosioms šalims.
Nedaryti jokių veiksmų, kurie galėtų sukelti nuostolius Vykdytojui ar trečiosioms šalims.
Užsakovas prisiima visą atsakomybę dėl savo veiksmų naudojantis Paslauga ir/ar Programa jei jie prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

Atsakomybė ir konfidencialumas

Visa informacija, kurią Užsakovas suves į Programą yra be išimčių Užsakovo nuosavybė ir yra neplatinama šioje sutartyje neįvardintiems asmenims, bei saugoma LR įstatymais.
Vykdytojas taip pat neturi teisės naudotis ir/ar platinti Užsakovo suvestos informacijos savo tikslams, išimtiniais atvejais tik tiek, kiek jam reikalinga atlikti tiesiogines kaip Paslaugos teikėjo pareigas.
Kiek tai neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, Vykdytojas neprisiima atsakomybės, kylančios iš sutarties ir delikto, neatsako Užsakovui ar bet kokiai trečiai šaliai už tiesioginius ar netiesioginius, ar bet kokius kitus nuostolius, kurie atsirado naudojant Paslaugą ar yra siejami su Programos naudojimu.

Kitos nuostatos

Šios sąlygos paskutinį kartą buvo koreguotos 2013 m. kovo mėn. 1 d.
Visos čia pateiktos sąlygos bet kuriuo metu Vykdytojo gali būti pakeistos ir/ar papildytos, sukuriant galimybę pakeitimus pamatyti šioje ir/ar kitoje su Paslauga susijusioje svetainėje.
Nenumatyti ir nesureguliuoti klausimai sprendžiami abipusiu sutarimu arba pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
Visi ginčai, dėl kurių neįmanoma susitarti, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.